TECHMARTHAIDUONG

Giới thiệu

Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ và Tin học trực thuộc Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương được thành lập năm 2004.
Thông tin chung
- Tên tổ chức: Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học.
- Tên giao dịch quốc tế:Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học.
- Tên viết tắt: Trung tâm KHCN và Tin học.
- Trụ sở chính: 209 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Giám đốc: Bà Trần Thị Thuận
- Điện thoại: 

Chức năng:
Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học là đơn vị sự nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ; có chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin khoa học - công nghệ, kinh tế - xã hội; thực hiện các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhân, tiêu chuẩn - chất lượng, công nghệ thông tin và ứng dụng tin học phục vụ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để hoạt động.

Nhiệm vụ:
- Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về khoa học - công nghệ về kinh tế - xã hội; về các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan và các báo cáo chuyên biệt cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của nhà nước và của tỉnh.
- Tư vấn, hỗ trợ về đánh giá công nghệ, lượng định giá trị công nghệ; về lựa chọn công nghệ; về phương thức, điều kiện thanh toán; về chi phí chuyển giao công nghệ; về đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ; về giám sát quá trình chuyển giao công nghệ.
- Tư vấn và đại diện pháp lý trong việc đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ; trong việc đàm phán, soạn thảo, kiểm tra hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ hoặc hợp đồng góp vốn liên doanh bằng quyền sở hữu trí tuệ; trong việc phát hiện ngăn chặn, khiếu nại, khởi kiện những vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu trí tuệ theo quy định của nhà nước; tư vấn thiết kế, tra cứu và cung cấp các thông tin pháp lý về bảo hộ và thực hiện quyền sở hữu trí tuệ ở  Việt Nam và nước ngoài.
-  Tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý về tiêu chuẩn - chất lượng, về an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của nhà nước.
-  Tư vấn về phát triển mạng vi tính (LAN, WAN), các ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức và cá nhân; tổ chức thẩm định độc lập các Dự án phát triển công nghệ thông tin của các đơn vị và các cá nhân có yêu cầu. Tư vấn về lập dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin; tư vấn về lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, phân tích đánh giá lựa chọn nhà thầu và tư vấn giám sát thực hiện Dự án phát triển công nghệ thông tin, khoa học và công nghệ của các tổ chức và cá nhân.
-  Quản lý mạng vi tính (LAN, WLAN); xây dựng, cập nhật và khai thác trang WEB của Sở Khoa học và Công nghệ.
-  Tổ chức dịch vụ cung ứng vật tư, thiết bị, phần mềm ứng dụng, giải pháp công nghệ thông tin cho các đơn vị, cá nhân theo quy định của nhà nước và của tỉnh.
-  Được xuất bản và phát hành Tạp chí Khoa học, Công nghệ và Môi trường Hải Dương, các bản tin nhanh về kinh tế - xã hội và ấn phẩm khoa học và công nghệ khác theo quy định của pháp luật.
-  Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn về nghiệp vụ thông tin khoa học - công nghệ, quản lý khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, hạt nhân, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, tin học, quản lý kinh tế và nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.
-  Quản lý cán bộ, viên chức, lao động; tài chính; tài sản của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và của Tỉnh.

Bài viết khác